Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ «ΚΡΑΥΓΗ» ΜΟΥ

Η «ΚΡΑΥΓΗ» μου είναι το πρώτο μου θεατρικό κείμενο· ο μονόλογος μιας «στοιχειωμένης» γυναίκας που συνομιλεί με το φάντασμα της χαμένης της μητέρας, του χαμένου της γιου, του χαμένου της έρωτα. Το ξεγύμνωμα μιας γυναικείας ψυχής μέσα από τους τρεις ρόλους της ζωής της, ως κόρης, ερωμένης και μάνας μαζί, που καταλήγει να μετουσιωθεί σε κραυγή ζωής και θανάτου.
Έχω την ευτυχία να ερμηνεύω αυτόν το ρόλο επί σκηνής, σκηνοθετημένο από τη Μαρία Κυριάκη. Η παράσταση, μαζί με το μονόπρακτο του Γιάννη Σολδάτου ΜΑΡΙΑ, ΟΠΩΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ, θα παίζεται για πέντε παραστάσεις στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρήγα Παλαμήδου 2 και Σαρρή, Ψυρρή) από σήμερα Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου, στις 9.15 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο γιατί είναι αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο. Θα χαρώ να σας δω εκεί.


62 σχόλια:

 1. I have read your article; it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it. 바둑이사이트넷

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Nicee!Outstanding blog appreciating your endless efforts in coming up with an extraordinary content. 룰렛사이트탑

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. 슬롯머신777사이트

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Hi there colleagues, its fantastic piece of writing concerning tutoringand fully defined, keep it up all the time.
  토토
  경마

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Good article! Keep sharing this type of information to expand user knowledge. 토토사이트

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. remy from ratatouille is an animation that tells the life of a mouse who has an interest in food and wants to become a chef with the talent he has.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. play the best gambling games that are popular in the online world today, online slots at srius slot gacor are gambling sites that are very fun to win easily

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Raja site slot server kamboja is the site and the biggest online bookie in Indonesia, offering you speedgaming online slot games that have the highest RTP slots.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. many benefit from playing online slots here, one of which is slot server thailand winrett tinggi insurance bonuses that make you play here without fear.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Our site offers the best quality live casino games to give you the convenience of making big wins in casino games. feel like playing an online casino on our site will bring you to the top of a big win click https://akdizayn.net

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. The online lottery is a lottery game full of Eid that wants to fight against K, so what are you waiting for, play your online lottery and remember the past troubles here. slot online

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Register easily and play easily on trusted gacor sites with very high chances of winning. Easy for WD to win. slot777 online

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. We offer you game play slot server myanmar which is sure to give you big wins with the highest RTP slots, obviously making it easier

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. site thailand 777 slot present as the strongest online gambling agent. offers you thousands of the most complete types of quality online gambling games

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. it is mandatory for you to play on the site slot kakek petir which is sure to bring you to the top of the highest wins in playing online slot games will increase your profits

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. I enjoyed reading the above article. It's very lovely. Great work keep doing. virginia reckless driving

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 18. MY THEATRICAL 'SHOUT' is an electrifying and emotionally charged performance that leaves the audience on the edge of their seats, showcasing the raw power of expression and the artistry of storytelling through dramatic flair and passion.

  Estate Lawyers


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. The website efivenianaki is a personal website for Greek author Efi Venianaki. The website includes information about Venianaki's books, blog posts, and other writing, as well as a biography and contact information.The website is well-designed and easy to navigate. The homepage features a banner with a photo of Venianaki and links to her books, blog posts, and other writing. There is also a menu bar with links to all of the pages on the website.The page includes a biography of Venianaki, as well as a list of her awards and honors. The "Books" page includes information about all of Venianaki's books, including the titles, publication dates, and publishers. The "Blog" page includes links to Venianaki's blog posts, which cover a variety of topics, including writing, books, and travel.
  Abogados de Lesiones Accidentes de Camiones

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. "efivenianaki.psichogios.gr," and their knowledge is based on information available up to September 2021. They do not have real-time browsing capabilities to access or retrieve content from these websites or domains. If you have questions or need information related to a specific topic, website, or domain, please provide more context or details. The speaker is available to assist you further and provide information to the best of their knowledge based on information available up to September 2021. They are open to discussing any additional questions or topics, and are ready to provide information and insights to the best of their knowledge.Accidente Camión de Fedex

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Wow, what an incredible theatrical performance! "My Theatrical Shout" was an absolute masterpiece. I was completely captivated from start to finish. The actors portrayed their characters with such depth and emotion, making the entire play come alive. The stage design was visually stunning, creating the perfect backdrop for the story to unfold.

  The storyline was thought-provoking, leaving me questioning societal norms and the power of individuality. The dialogue was cleverly crafted, full of wit and powerful statements that resonated with the audience. The music and choreography were seamless, enhancing the overall experience.

  Estate Planning Lawyer Near Me

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. "Shout" is not just a play; it's a vibrant and unforgettable theatrical experience that transcends the boundaries of the stage. From the moment the curtains rise, the audience is taken on a rollercoaster journey through time, music, and the stories of remarkable women. This dynamic and empowering production, set against the backdrop of the '60s, captures the essence of the era's cultural and social transformations while celebrating the resilience and strength of women...... división de propiedad de las leyes de divorcio de nueva jersey
  Abogados Divorcio Loudoun VA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. "Shout" and "Maria, Like the Virgin" are two captivating plays at the EMBROS Theater. "Shout" is a haunting monologue about a woman's past, revealing the complexities of love, loss, and motherhood. Directed by Maria Kyriaki, the production showcases her understanding of the human psyche, with seamless transitions between roles. "Maria, Like the Virgin" is a poignant narrative that explores themes of faith, sacrifice, and resilience. The free entry policy, reflecting the theater's self-managed nature, is a commendable gesture that promotes community and inclusivity. Both plays are a testament to the power of theater to provoke, challenge, and ultimately heal. The performances showcase the talent and dedication of both performers and the director, making them a must-see for any theater enthusiast.Charlottesville Virginia Abogados de Lesiones Personales

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. "Shout" is a compelling theatrical production that takes audiences on an emotional journey, filled with powerful performances, music, and storytelling. This engaging and thought-provoking show captures the essence of human experiences, delivering a powerful message that resonates long after the final curtain falls.Abogado DUI Orange VA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. the website efivenianaki is a personal website for Greek author Efi Venianaki. The website includes information about Venianaki's books, blog posts, and other writing, as well as a biography and contact information.The website is well-designed and easy to navigate. The homepage features a banner with a photo of Venianaki and links to her books, blog posts, and other writing. There is also a menu bar with links to all of the pages on the website.The page includes a biography of Venianaki, as well as a list of her awards and honors. The "Books" page includes information about all of Venianaki's books, including the titles, publication dates, and publishers. The "Blog" page includes links to Venianaki's blog posts, truck accidents lawyer

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. This blog post focuses on the importance of effective time management in today's fast-paced world. It provides ten practical tips to help individuals take control of their schedule and make the most out of their day. The first tip is to set clear goals, which guide daily activities and priorities. Prioritize tasks by identifying the most important and urgent ones and tackling them first. Create a to-do list to organize tasks into manageable steps and visualize your day. Time block specific blocks of time to different tasks to minimize multitasking and increase focus on one task at a time. Limit distractions by turning off unnecessary notifications, creating a dedicated workspace, and communicating focused work hours to others. Say no to tasks or commitments that don't align with your priorities to prevent burnout. Use technology wisely, such as calendar apps, project management tools, and reminder apps, to streamline tasks. Take breaks to maintain focus and prevent burnout. Regularly review your time management strategies and adjust as needed. Celebrate achievements by acknowledging and celebrating them. Recognizing and celebrating accomplishments can provide motivation and a sense of achievement. Effective time management is a skill that can be developed and refined over time, and by implementing these tips into your daily routine, you'll be better equipped to navigate the challenges of a busy schedule while achieving your goals.Abogados de Lesiones Personales de Hampton Virginia

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 27. You have a talent for making uninteresting subjects interesting to read about. Well done on turning the commonplace into something exceptional. Prestige Park Grove

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Embracing sustainability is not just a trend, but a responsibility. Every decision we make, from food to transportation, can contribute to a more eco-friendly future. Green eating is a powerful choice for the planet, as it reduces carbon footprints and promotes a sustainable food system. The zero-waste movement encourages individuals to rethink their relationship with single-use plastics, with small changes in daily habits reducing waste. Thrift shopping is a powerful way to embrace sustainable fashion, as fast fashion contributes to environmental degradation and unethical labor practices. Green commuting solutions, such as cycling to work, carpooling, or using public transport, reduce emissions and contribute to a healthier planet. Cultivating green spaces in our homes not only enhances aesthetic appeal but also contributes to cleaner air.northern virginia personal injury lawyers

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. "KPAYΓH" is a company that offers various payment options for its customers. The company's payment methods include cash, credit card, and debit cards. The company also provides a mobile payment option, which allows customers to pay by phone or email. The company's payment method is based on the concept of "electronic payment." It uses a system where customers pay by phone or email, and the company uses a system called "KPAYΓH" to send payments. The company's payment method is based on the concept of "electronic payment," which means that the customer pays by phone or email. The company's payment method is based on the concept of "electronic payment," which means that the customer pays by phone or email abogado de lesiones personales playa de virginia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. It’s an interesting article..!! Thanks for sharing. Looks Useful. Keep Posting . new york state divorce mediation

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. This is a general template for a blog post, which can be adjusted based on the topic and preferences. The template includes an introduction, body, personal insights, counterarguments, and tips. The introduction should provide a brief introduction and engage the reader with an interesting fact or anecdote related to the topic. The body should include an overview, background/context, key points or subtopics, personal insights, counterarguments, and practical solutions. The conclusion should summarize the main points discussed and end with a compelling call to action. The call to action should encourage readers to share their thoughts in the comments, subscribe to the newsletter, follow the author on social media, or explore related content. Additional elements can include images, infographics, multimedia elements, internal and external links to relevant sources, quotes from experts, studies, or reputable sources, and a brief author bio. The template should be adaptable based on the blog's style and the specific requirements of the topic. High-quality and relevant content, along with a visually appealing layout, will enhance the overall reader experience.northern virginia personal injury lawyers

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. is emotional abuse domestic violence in virginia
  The summary discusses the importance of a theatrical performance's title, opening impact, character development, pacing, dialogue authenticity, visual elements, emotional resonance, symbolism and themes, music and sound design, and closing impact. The title should capture the essence of the piece, set the tone, and resonate with the audience. Character development should be deep, and the pacing should be smooth. Authenticity of dialogue should align with the characters' personalities. Visual elements should enhance the storytelling, and emotional resonance should be conveyed. Music and sound design should complement the narrative, and the closing impact should leave a lasting impression.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Muscat, the capital city of Oman, is a blend of traditional charm and modern allure. Its winding streets, bustling souks, and serene landscapes make it an enchanting destination for travelers. The Sultan Qaboos Grand Mosque, a symbol of Oman's rich Islamic heritage, offers intricate details and a magnificent marble façade with ornate carvings and delicate arabesques. The main prayer hall is illuminated by an awe-inspiring crystal chandelier and hand-woven Persian carpets Abogado de Delitos Sexuales Northern de Virginia.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. This article is a sensory journey, evoking the sights and sounds of lakeside tranquility Prestige Raintree Park

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. The reviewer praises the performance of the protagonist in "SCREAM" by Maria Kyriaki, highlighting the raw emotion and vulnerability of the performance. They also commend the decision to offer free entry to the performances, highlighting the inclusivity of the EMBROS Theater. The reviewer believes the performance will leave a lasting impact on the audience, sparking conversations and reflections. The intertwining of past and present, love and loss, in "SCREAM" promises to be a poignant exploration of the human experience. The collaboration between "SCREAM" and "MARIA, LIKE THE VIRGIN" offers a unique opportunity for audiences to engage with diverse narratives and themes, showcasing the power of storytelling and the artistry of those involved. The reviewer is inspired by the dedication to their craft and the impact of their performances on the audience. personal injury lawyer virginia beach

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. A protective order can be obtained in Virginia by a victim of domestic abuse, offering them legal defense against the alleged abuser. Restrictions on residence and contact may be part of the order.
  domestic violence protective orders in virginia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. I appreciate the positive vibes in this article. It's a great reminder to appreciate the little things and find joy in everyday moments. Thank you for spreading positivity. dui lexington va

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Want to own a pair of cheap and high-quality rep shoes? Come to topreplicas.cc it can satisfy you, topreplicas sells only the highest quality rep shoes.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. The phrase "cutting-edge wedding dresses by Muscat" may refer to modern, innovative, and non-traditional wedding gowns, or a designer named Muscat, a bridal boutique in Muscat, Oman. It is unclear if Muscat is a specialized designer or boutique. A better search term for cutting-edge wedding dresses is "modern wedding dresses," "avant-garde wedding gowns," or "unique bridal boutiques." Resources for finding a boutique in Muscat include websites featuring modern designers and online stores.
  estate and gift taxes lawyer

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. In today's world, adopting sustainable living practices is crucial for reducing carbon footprints and promoting a greener, more eco-friendly lifestyle. To live more sustainably, consider the "reduce, reuse, recycle" mantra, minimizing waste, conserving energy by turning off lights and appliances when not in use, and choosing sustainable transportation options like walking, biking, carpooling, or using public transportation. Eat sustainably by supporting local farmers and choosing organic, seasonal produce. Save water by fixing leaks, installing water-saving fixtures, and practicing mindful water usage. Start a garden or grow your own herbs, fruits, and vegetables to reduce reliance on store-bought produce. Reduce chemical usage by switching to eco-friendly cleaning products and personal care items, and consider natural alternatives like vinegar, baking soda, and essential oils for cleaning. Support sustainable brands by choosing products from companies that prioritize sustainability and ethical practices, such as Fair Trade, USDA Organic, and Forest Stewardship Council (FSC). Practice mindful consumption by considering the environmental and social impact of your purchases and investing in durable, high-quality items.abogado transito manassas va

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Psichogios, a Greek publishing company, was established in 1966 and has since expanded its portfolio to include literature, fiction, non-fiction, and children's books. As one of the leading publishing houses in Greece, it is known for its commitment to quality, diverse titles, and innovative marketing strategies. Psichogios publishes works by both Greek and international authors and distributes its books throughout Greece and other Greek-speaking regions. The company also offers digital publishing, including e-books and audiobooks, and continues to influence the literary landscape in Greece loudoun criminal lawyer.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. When you are facing reckless driving charges, having the assistance of a criminal and traffic defense attorney can be essential to protecting your rights and obtaining the best possible outcome in your case. Reckless driving is a serious offense in Virginia and can carry significant consequences, including large fines, loss of points on your driver's license, and even jail time. Abogado conducción imprudente carroll condado VA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Great job implementing the new phone system! The transition was smooth, and I appreciate the effort put into training everyone on its features. However, it seems like there's a slight delay in call forwarding. Could we look into this to ensure optimal efficiency? Overall, though, excellent work!"
  protective order hearing virginia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. A Quick Divorce in New York State involves an uncontested divorce, where both parties agree on all terms. It typically requires minimal court appearances and can be finalized in a few months.

  ΑπάντησηΔιαγραφή